Πιστοποιήσεις

Η Greenesco Ενεργειακή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

  • Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2018
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301:2012
  • Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013
  • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Μεταφοράς Εξοπλισμού ISO 39001:2012

Η τεκμηρίωση αυτών των συστημάτων περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών και εγγράφων σε γενικό επίπεδο που είναι κοινά για τα συστήματα και επιμέρους σύνολα διαδικασιών και εγγράφων με εξειδικευμένες απαιτήσεις για το καθένα από τα συστήματα.

libero-22301

 

iso-27001iso-50001-2011