Πολιτική Ποιότητας

Η «GREENESCO» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)  κατά το  ISO 14001:2015 και Σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία (ΣΥΑ) κατά ISO 45001:2018 για:

«Προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση φωτιστικών LED, Φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας»

Πολιτική μας είναι:

 • Η απόλυτη συμμόρφωση με την νομοθεσία κατά τη λειτουργία της Εταιρείας
 • Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης φωτιστικών Led, φωτοβολταϊκών συστημάτων και πώλησης σχετικών προϊόντων (φωτιστικών & εξοπλισμού) με:
  1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων, με τον πελάτη, όρων.
  2. αποκλειστική συνεργασία με αξιολογημένους και εγκεκριμένους προμηθευτές και εγκαταστάτες
  3. στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του εξαρτώμενου κόστους για τον πελάτη
  4. ενθάρρυνση κλίματος καλής συνεργασίας και συνεχούς ικανοποίησης του πελάτη.
  5. συνεχή βελτίωση των λαμβανομένων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω της συνεργασίας με τους πιο αξιόπιστους Οίκους του εξωτερικού
  6. μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, την προστασία των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών μας, του κοινού
  7. δέσμευση για πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και εξάλειψη των κινδύνων εργασίας
 • Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον με:
  1. ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω και της προώθησης των φωτιστικών Led
  2. ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και ανακύκλωση των φωτιστικών, όπου  αυτό είναι εφικτό, σε χώρους πελατών
  3. συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
  4. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού και στην έδρα της επιχείρησης, με ενέργειες ανακύκλωσης συσκευασιών, χαρτικών και μπαταριών που εφαρμόζουμε.
 • Επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη:
  1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού
  2. συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία οι οποίοι είναι μετρήσιμοι. Αυτοί οι στόχοι αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Επίσης εφαρμόζουμε διαδικασία διαχείρισης κινδύνων προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπίσουμε και να εξαλείψουμε παράγοντες που μπορεί να υποβιβάσουν τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα που διαθέτουμε.